Faculty

MR. GAUTAM NISHANT

MR. GAUTAM NISHANT
GNS

B.TECH.

MR. ABHISHEK KALRA

MR. ABHISHEK KALRA
ASK

B.TECH.

MR. KUSH KUMAR GULATI

MR. KUSH KUMAR GULATI
KKG

M.SC., B.ED., NET (JRF)

MR. PRAVESH SHARMA

MR. PRAVESH SHARMA
PSH

M.SC. (IIT-DELHI), NET JRF (CSIR)

MR. AMIT VERMA

MR. AMIT VERMA
AVPB

M.SC., NET (JRF), GATE