Faculty

MR. HRISHAV RAJ

MR. HRISHAV RAJ
HRR

M.TECH.

MR. VISHWAJEET KUMAR

MR. VISHWAJEET KUMAR
VSW

B.TECH.

MR. PRABHAT KUMAR

MR. PRABHAT KUMAR
PBK

B.TECH

MR. PRADEEP KUMAR

MR. PRADEEP KUMAR
PDK

B.TECH. (IIT BHU)

MR. SUNIL MISHRA

MR. SUNIL MISHRA
SNM

B.TECH.

MR. MANISH KUMAR

MR. MANISH KUMAR
MNH

M.SC.