Faculty

MR. PANKAJ KUMAR SINGH

MR. PANKAJ KUMAR SINGH
PNH

B.E. (IIT ROORKEE)

MR. VISHESH SHARMA

MR. VISHESH SHARMA
VHS

B.TECH. (IIT BHU)

MRS. DIVYA PAL

MRS. DIVYA PAL
DVP

M.TECH.

MR. ASHWINI JAIN

MR. ASHWINI JAIN
AWJ

M.TECH.

MR. LAL CHAND MARMAT

MR. LAL CHAND MARMAT
LCM

M.SC., NET (JRF), GATE